Apteekin palvelut

Maaningan apteekin vinkit flunssan hoitoon ja ehkäisyyn

Syys­kau­den alet­tua eri viruk­set leviä­vät päi­vä­ko­deis­sa, kou­luis­sa sekä työ­pai­koil­la ja monet sai­ras­tu­vat­kin fluns­saan eli nuha­kuu­mee­seen. Fluns­sia on kui­ten­kin liik­keel­lä ympä­ri vuo­den. Lap­set sai­ras­ta­vat vuo­den aika­na kes­ki­mää­rin 5–7 fluns­saa, nuo­ret ja aikui­set 2–3 ja iäk­käät yhden. Nuha­kuu­mei­ta aiheut­ta­vat sadat eri viruk­set, jois­ta ylei­sim­piä ovat rinovirukset.

Flunssan oireet

Taval­li­sim­mat fluns­san oireet ovat kurk­ku­ki­pu, nuha ja yskä. Aikui­sil­la voi olla läm­pöä ja lap­sil­la kor­keam­pi­kin kuu­me. Fluns­san oireet kes­tä­vät – vähi­tel­len lie­ven­tyen – kes­ki­mää­rin kym­me­nen päi­vää ja joka nel­jän­nel­lä jopa kol­me viik­koa. Fluns­san aika­na kan­nat­taa vält­tää urhei­luun ver­rat­ta­vaa fyy­sis­tä rasi­tus­ta ylei­soi­rei­den, kuu­meen ja yleis­ten sär­ky­jen ajan. Ulkoil­ma ja taval­li­nen arki­nen liik­ku­mi­nen eivät kui­ten­kaan vai­ku­ta epä­suo­tui­sas­ti paranemiseen. 

Flunssan ehkäisy

Paras fluns­san ehkäi­sy on hyvä käsi­hy­gie­nia, kos­ka fluns­sa­vi­ruk­set tart­tu­vat hel­poim­min käsi­kos­ke­tuk­sel­la. Tar­tut­ta­vin vai­he alkaa oirei­den alus­ta ja kes­tää yleen­sä vain pari kol­me päi­vää, vaik­ka oireet sii­tä jat­kui­si­vat­kin. Sik­si esi­mer­kik­si töis­tä tai kou­lus­ta ei tar­vit­se olla pois tar­tut­ta­vuus­syis­tä, vaan voin­nin vaa­ti­man ajan. 

Sin­kin on todet­tu sekä ehkäi­se­vän että lyhen­tä­vän fluns­san kes­toa. Sin­kin käyt­tö on aloi­tet­ta­va heti ensioi­rei­den ilmaan­nut­tua tai kun joku lähi­pii­ris­tä sai­ras­tuu fluns­saan. Sink­ki ehkäi­see noin kol­man­nek­sen las­ten fluns­saan sai­ras­tu­mi­sis­ta. Lap­sil­le sink­kiä löy­tyy esi­mer­kik­si juo­ma­jau­hees­sa, joka sisäl­tää sink­kiä, c- vita­mii­nia ja hunajaa.

Aikui­sil­la sink­ki lyhen­tää oirei­den kes­toa noin kol­man­nek­sen, mut­ta annok­sen on olta­va riit­tä­vä, vähin­tään 75 mg eli esim. 6 imes­ke­ly­tablet­tia päi­väs­sä. Kor­kea annos voi kui­ten­kin aiheut­taa hait­ta­vai­ku­tuk­sia, joi­ta ovat pahoin­voin­ti, vat­sa­ki­pu ja ripu­li. Imes­kel­tä­vän sin­kin oli­si hyvä olla ase­taat­ti­suo­la­muo­dos­sa, jot­ta teho oli­si mah­dol­li­sim­man hyvä. Myös sink­ki­suusuih­keet toi­mi­vat fluns­san ehkäi­sys­sä ja oirei­den lyhentämisessä. 

Milloin lääkäriin?

Taval­li­nen fluns­sa vaa­tii har­voin lää­kä­ri­käyn­tiä. Kui­ten­kin jos fluns­saan liit­tyy aikui­sel­la kor­kea kuu­me, voi­ma­kas uupu­mus tai jos hen­git­tä­mi­nen on sel­väs­ti ras­kas­ta, on hyvä käy­dä lää­kä­rin vas­taa­no­tol­la. Samoin, jos oireet ovat olleet sel­väs­ti para­ne­mas­sa ja palaa­vat takai­sin parin vii­kon kulues­sa, on hyvä käy­dä lää­kä­ris­sä tar­kis­tut­ta­mas­sa, ettei ole kyse bak­tee­rin aiheut­ta­mas­ta jälkitaudista. 

Jos lap­sel­la kuu­me on kes­tä­nyt yli 5 päi­vää, fluns­sa on pit­kit­ty­nyt yli kah­den vii­kon mit­tai­sek­si tai lap­si muut­tuu kivu­li­aak­si ja alkaa heräil­lä öisin, on lap­si hyvä vie­dä lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le. Samoin, jos lap­sen hen­gi­tys muut­tuu tiheäk­si tai puus­kut­ta­vak­si tai hen­gi­tyk­seen liit­tyy sel­vä vin­ku­na, on hänet vie­tä­vä lää­kä­riin. Tär­kein­tä on lap­sen yleis­voin­ti, jos hän vai­kut­taa koh­tuut­to­man väsäh­tä­neel­tä, on aina hyvä käy­dä lää­kä­rin vastaanotolla.

Läh­teet
Lumio J: Tie­toa poti­laal­le: Fluns­san eli nuha­kuu­meen itse­hoi­to, Lää­kä­ri­kir­ja Duo­decim 26.9.2018
Lumio J: Tie­toa poti­laal­le: Nuha­kuu­me, fluns­sa, Lää­kä­ri­kir­ja Duo­decim 3.9.2018
Pit­kä­ran­ta A: Fluns­san hoi­to, Lää­ke­tie­teel­li­nen Aika­kaus­kir­ja Duo­decim 2008;124(22):2561-7
Rei­ni­vuo H, Erlund I: Sink­kiä fluns­saan - kan­nat­taa­ko? Lää­ke­tie­teel­li­nen Aika­kaus­kir­ja Duo­decim, 2017;133(24):2334-5

Soita 0207 353111