Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arviointipalvelussa arvioidaan asiakkaan nykyistä lääkehoitoa ja pyritään edistämään lääketurvallisuutta

SOINTU -lää­ke­hoi­don arvioin­ti­pal­ve­lus­sa tar­kas­tel­laan ja arvioi­daan asiak­kaan käyt­tä­mien lääk­kei­den yhteis­vai­ku­tuk­sia sekä mah­dol­li­sia pääl­lek­käi­syyk­siä ja hait­ta­vai­ku­tuk­sia, eten­kin sil­loin kun lääk­kei­tä on paljon. 

Lää­ke­hoi­don arvioin­ti­pal­ve­luun sisäl­tyy asiak­kaan haas­tat­te­lu, lääk­kei­den arvioin­ti, asiak­kaal­le toi­mi­tet­ta­va kir­jal­li­nen raport­ti sekä yhtei­nen palautekeskustelu. 

Lää­ke­hoi­don arvioin­ti­pal­ve­lun tavoit­tee­na on pur­kaa mah­dol­li­sia pääl­lek­käi­syyk­siä lää­ki­tyk­ses­sä ja vähen­tää lää­ki­tyk­ses­tä aiheu­tu­via hait­ta­vai­ku­tuk­sia sekä pur­kaa hai­tal­li­sia yhteis­vai­ku­tuk­sia. Lää­ke­hoi­don arvioin­ti­pal­ve­lun tavoit­tee­na on myös edis­tää asiak­kaan sitou­tu­mis­ta lää­ke­hoi­toon sekä edis­tää lääkitysturvallisuutta. 

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää

Soita 0207 353111