Opetustoiminta

Maaningan apteekki toimii opetusapteekkina

Maa­nin­gan apteek­ki tar­jo­aa ope­tus­toi­min­taa far­m­asian opis­ke­li­joil­le. Far­m­asian oppi­laat tule­vat apteek­kiim­me Itä-Suo­men yli­opis­tos­ta. Apteek­ki­har­joit­te­lu kes­tää kol­me kuu­kaut­ta, jon­ka aika­na har­joit­te­li­ja tutus­tuu kaik­keen aptee­kin toimintaan. 

Oppi­las toi­mii asia­kas­pal­ve­lus­sa far­ma­seut­tien ohjauk­ses­sa ja val­von­nas­sa. Resep­ti­lääk­kei­tä toi­mit­taes­saan oppi­las tar­vit­see aina far­ma­seu­tin var­mis­tuk­sen lääk­kei­tä ulos annettaessa. 

 
HUOM! Oppi­las­ha­ku kevääl­le 2025 on nyt käyn­nis­sä. Lai­tat­han hake­muk­se­si säh­kö­pos­til­la 30.9. men­nes­sä osoit­tee­seen maaningan.apteekki@apteekit.net

Farmasian opiskelija, etsitkö harjoittelupaikkaa?

Soita 0207 353111