Apteekin palvelut

Maaningan apteekin palvelut 

Maa­nin­gan aptee­kin perus­teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia kun­ta­lais­ten­sa lää­ke­huol­los­ta tii­vii­nä osa­na perus­ter­vey­den­huol­toa. Haluam­me tar­jo­ta ter­veyt­tä, hyvin­voin­tia ja hyvää oloa kai­kil­le asiakkaillemme.

Lääk­kei­den toi­mit­ta­mi­sen yhtey­des­sä annam­me lää­ke­neu­von­taa ja vas­taam­me asiak­kai­dem­me kysy­myk­siin lää­ki­tyk­seen ja terveyden/sairauksien hoi­toon liit­tyen. Neu­vom­me myös lääk­kei­den hin­ta- ja lääkekorvausasioissa. 

Maa­nin­gan aptee­kis­ta toi­mi­te­taan noin 40 000 resep­tiä vuo­sit­tain. Itse­hoi­to­lääk­kei­den osuus aptee­kin myyn­nis­tä on noin 12 %. 

Lääkehoito

Reseptien uusiminen

Lääkejätteiden käsittely

Annosjakelu

Lääkityksen tarkistus

Lääkehoidon arviointi

Soita 0207 353111