Lääkehoito ja lääkejätteet

Lääkehoidon toteuttaminen Maaningan apteekissa

Resep­ti­lääk­kei­den toi­mi­tuk­sen yhtey­des­sä neu­vom­me sinua lääk­kei­den oikeas­sa käy­tös­sä lää­ke­hoi­don onnis­tu­mi­sek­si. Annam­me myös hin­ta- ja kela­kor­vaus­neu­von­taa sekä neu­vom­me itse­hoi­to­lääk­kei­den käy­tös­sä. Tar­vit­taes­sa ohjaam­me asiak­kaan kään­ty­mään lää­kä­rin puoleen.

Reseptien uusiminen apteekissa

Maa­nin­gan aptee­kin kaut­ta voit uusit­taa resep­ti­si. E-resep­tien uusi­mi­nen mak­saa 2 euroa/uusimiskerta, eli yhdel­lä ker­taa voit uusit­taa useam­pia­kin resep­te­jä samal­la hinnalla. 

Maaningan apteekin lääkevalmistus

Aptee­kin lää­ke­val­mis­tus on vähen­ty­nyt vuo­si vuo­del­ta, mut­ta toi­mi­tam­me edel­leen  kam­fe­ri­tip­po­ja ja men­to­li-risii­niöl­jysprii­tä sekä lää­kä­rei­den mää­rää­mät ex tem­po­re -resep­ti­lääk­keet (YA:n sopimusvalmisteita).

Lääkejätteen käsittely

Maa­nin­gan apteek­ki ottaa vas­taan myös lää­ke­jät­tee­si. Elo­ho­pea­kuu­me­mit­ta­rit ja jodi­pi­toi­set lääk­keet täy­tyy palaut­taa eril­li­sis­sä pus­seis­sa tai astiois­sa. Table­tit, kap­se­lit ja nes­te­mäi­set lääk­keet voit tuo­da alku­pe­räis­pak­kauk­sis­saan. Pis­tä­vis­tä ja viil­tä­vis­tä annos­te­lu­vä­li­neis­tä täy­tyy aina mai­ni­ta lää­ke­jät­tei­tä palau­tet­taes­sa, ettei käsit­te­li­jä aptee­kis­sa altis­tu tapa­tur­mil­le. Lää­ke­jät­tei­den käsit­te­ly­oh­jeet saat pyy­täes­sä­si aptee­kis­ta kirjallisena. 

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää

Soita 0207 353111