Muu terveydenhuolto

Maaningan apteekki toimii kiinteänä osana terveydenhuoltopalveluja

Resep­tien uusi­mi­nen, annos­oh­jei­den tar­kas­ta­mi­nen lää­kä­ril­tä tar­vit­taes­sa sekä esi­mer­kik­si annos­ja­ke­lu ovat kiin­teä osa Maa­nin­gan aptee­kin päi­vit­täis­tä yhteis­työ­tä ter­vey­den­huol­lon yksi­köi­den kanssa. 

Aptee­kis­ta saa ohjei­ta ja neu­von­taa ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä sekä sai­rauk­sien hoi­dos­ta ja ennal­taeh­käi­sys­tä, mut­ta tilan­teen niin vaa­ties­sa asia­kas ohja­taan hakeu­tu­maan lää­kä­rin vastaanotolle. 

Tut­ki­mus­ten mukaan apteek­kien anta­ma ohjaus ja neu­von­ta vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti tar­peet­to­mia lää­kä­ris­sä käyn­te­jä ja tuot­taa siten sääs­tö­jä yhteiskunnalle. 

Terveydenhuollon yhteystiedot

Eläinlääkärien yhteystiedot

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää

Soita 0207 353111