Annosjakelu

Annosjakelupalvelu kotihoitoon ja palvelutalojen asukkaille

Annos­ja­ke­lu on olen­nai­nen osa Maa­nin­gan aptee­kin palveluita.

Anja on aptee­kin tar­joa­ma koneel­li­nen annos­ja­ke­lu­pal­ve­lu, jos­sa asiak­kaan sään­nöl­li­ses­ti käyt­tä­mät table­tit ja kap­se­lit toi­mi­te­taan kah­den vii­kon ker­ta-annos­pus­seis­sa. Toi­mi­tam­me Anja-annos­pus­se­ja koti­hoi­toon ja pal­ve­lu­ta­lo­jen asuk­kail­le. Pal­ve­luun sisäl­tyy koko­nais­lää­ki­tyk­sen tar­kis­tus, jos­sa kat­so­taan lää­ke­hoi­don koko­nais­ti­lan­ne, lääk­kei­den ottoa­jan­koh­dat, yhteen­so­pi­mat­to­muu­det, mah­dol­li­set pääl­lek­käi­set lää­ke­hoi­dot ja niin edelleen. 

Jake­lem­me myös lääk­kei­tä asiak­kai­den omiin doset­tei­hin. Annos­ja­ke­lu on mak­sul­lis­ta palvelua.

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää

Soita 0207 353111