Linkit

Hyödyllisiä linkkejä lääkkeitä, lääkitystä, terveydenhuoltoa ja reseptejä käsitteleville verkkosivuille

Kelan verk­ko­si­vuil­la on pal­jon hyö­dyl­lis­tä tie­toa esi­mer­kik­si sai­rausa­jan tuis­ta ja lääkekorvauksista.

Kan­ta-sivus­tol­la voit kat­sel­la omia tie­to­ja­si, jos sinul­la on hen­ki­lö­koh­tai­set verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set. Oma­kan­ta -pal­ve­lun kaut­ta voit mm. pyy­tää resep­tien uusimista.

Apteek­ka­ri­lii­ton verk­ko­si­vuil­ta löy­tyy tii­vis ja sel­keä paket­ti apteek­kia­laan liit­ty­vis­tä asiois­ta, mm. lääk­kei­den hin­nois­ta ja kela­kor­vauk­sis­ta sekä apteek­ki­toi­min­nan eet­ti­sis­tä ohjeis­ta, joi­ta suo­ma­lai­sis­sa aptee­keis­sa nou­da­te­taan.

Lää­kea­lan tur­val­li­suus- ja kehit­tä­mis­kes­kus Fimea on apteek­kia­lan ylin val­vo­va viran­omai­nen. Fimean sivuil­ta löy­tyy osio ”kan­sa­lai­sen lää­ke­tie­to”, jos­sa ker­ro­taan mm. lääk­kei­den tur­val­li­suu­des­ta ja oikeas­ta käy­tös­tä, mat­kai­li­jan lääk­keis­tä, las­ten lää­ke­hoi­dois­ta ja rokotteista. 
Mat­kai­li­jan ter­vey­sop­paas­sa on neu­vo­ja ja ohjei­ta mat­kaa suun­nit­te­le­vil­le, mm. tar­vit­ta­vis­ta roko­tuk­sis­ta, sai­raan­hoi­dos­ta ulko­mail­la sekä mah­dol­li­sis­ta pis­tois­ta ja pure­mis­ta sekä nii­den hoidosta. 

Lää­ke­tie­to­kes­kuk­sen jul­kai­se­ma Lää­keo­pas on tar­koi­tet­tu poti­lail­le. Se sisäl­tää tie­dot lähes 1 700 lää­ke­val­mis­tees­ta. Lääk­kei­tä kos­ke­vat teks­tit on laa­dit­tu Lää­ke­tie­to­kes­kuk­ses­sa, jon­ne myös sisäl­töä kos­ke­vat palaut­teet ohja­taan (www.laaketietokeskus.fi)

Soita 0207 353111