Lääkityksen tarkistus

Lääkityksen tarkistuspalvelulla pyritään takaamaan turvallinen ja tehokas lääkitys

Maa­nin­gan apteek­ki tar­jo­aa asiak­kail­leen lää­ki­tyk­sen tar­kis­tus­pal­ve­lua. Pal­ve­lun tavoit­tee­na on saa­da asiak­kaan lää­ki­tys tehok­kaak­si ja tur­val­li­sek­si.    Lää­ki­tyk­sen tar­kis­tus­pal­ve­lus­sa asiak­kaan käyt­tä­mät resep­ti­lääk­keet ja itse­hoi­to­lääk­keet arvioi­daan lääk­kei­den ottoa­jan­koh­tien ja mah­dol­lis­ten yhteis­vai­ku­tus­ten kan­nal­ta. Eri­tyi­ses­ti van­hus­ten lää­kin­näs­sä täy­tyy tar­kas­tel­la mah­dol­li­sia kaa­tu­mi­sel­le altis­ta­via lääk­kei­tä.    Asia­kas­haas­tat­te­lus­sa käy­dään läpi asiak­kaan koko lää­ki­tys. Far­ma­seu­tin teke­män arvioin­nin jäl­keen asia­kas saa kir­jal­li­sen rapor­tin lää­ke­hoi­dos­taan.    Lää­ki­tyk­sen tar­kis­tus on mak­sul­lis­ta palvelua. 

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää

Soita 0207 353111