Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (GDPR) mukai­nen rekis­te­ri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

Esi­merk­ki Oy:n asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Esi­merk­ki Oy, Y-tun­nus 1234567-8

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Her­ra X, toimitusjohtaja

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus on toi­mia Esi­merk­ki Oy:n asiakastietorekisterinä.

Tie­to­ja voi­daan käyt­tää seu­raa­viin käyttötarkoituksiin:

 • Tilaus­ten käsit­te­ly ja toimitus
 • Las­ku­tus- ja maksuliikenne
 • Pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­nen ja kehitys
 • Mark­ki­noin­ti
 • Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Pää­asial­li­nen tie­to­läh­de on asia­kas itse. Tie­to­ja voi­daan hank­kia myös viran­omais- ja yri­tys­tie­to­re­kis­te­reis­tä sekä yhtei­sil­tä yhteistyökumppaneilta.

Rekisterin tietosisältö

Rekis­te­ri sisäl­tää pää­asial­li­ses­ti asiak­kai­den itsen­sä Esi­merk­ki Oy:lle anta­mia tietoja.

Rekis­te­ri voi sisäl­tää mm. seu­raa­via asiakastietoja:

 • Hen­ki­lön nimi
 • Yri­tyk­sen nimi ja tunnus
 • Säh­kö­pos­tio­soi­te ja puhelinnumero
 • Pos­ti-, las­ku­tus- ja pankkiyhteystiedot
 • Pal­ve­lu- ja käyttöasetukset
 • Tuo­te- ja pal­ve­lu­ti­laus­ten tiedot
 • Muut pal­ve­lui­den edel­lyt­tä­mät asiak­kaan anta­mat tiedot
 • Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luovutukset

Asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa asiak­kaan ja Esi­merk­ki Oy:n yhtei­sil­le yhteis­työ­kump­pa­neil­le asiak­kaan tilaa­mien tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen toimittamiseksi.

Las­ku­tuk­seen liit­ty­viä tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa mak­su­lii­ken­net­tä välit­tä­vil­lä tahoille.

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta muil­le kol­man­sil­le tahoil­le EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa viran­omai­sil­le, jos nämä esit­tä­vät Suo­men lakiin perus­tu­van pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manu­aa­li­nen aineisto

Tie­to­ja ei säi­ly­te­tä fyy­si­si­nä kap­pa­lei­na pois lukien kir­jan­pi­to, johon on pää­sy vain mää­rä­tyil­lä Esi­merk­ki Oy:n työn­te­ki­jöil­lä ja kir­jan­pi­tä­jäl­lä, joi­ta sitoo salassapitovelvollisuus.

Tie­to­hal­lin­ta­jär­jes­tel­miin tal­len­ne­tut tiedot

Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylitse.

Säh­köi­set tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­ril­la. Vain erik­seen mää­rä­tyil­lä Esi­merk­ki Oy:n työn­te­ki­jöil­lä on pää­sy rekis­te­ri­tie­toi­hin. Työn­te­ki­jät tun­nis­te­taan käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la ja sala­sa­nal­la. Tie­to­ja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­si­na eikä nii­tä saa ilmais­ta muil­le kuin nii­tä työs­sään tar­vit­se­vil­le, joi­ta sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekis­te­röi­dyl­lä on  oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le henkilölle.

Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteutettuna.

Tietojen säilytysaika

Säi­ly­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja vain ajan, joka on tar­peen hen­ki­lö­tie­to­jen tyy­pin ja nii­den käsit­te­ly­tar­koi­tuk­sen mukaan.

Evästeet

Tämä verk­ko­si­vus­to käyt­tää eväs­tei­tä. Eväs­teet (engl. coo­kies) ovat verk­ko­pal­ve­lum­me tuot­ta­mia pie­niä teks­ti-tie­dos­to­ja, jot­ka verk­ko­se­lai­me­si suos­tu­muk­sel­la tal­len­tu­vat selain­lait­tee­si muis­tiin. Eväs­tei­den avul­la voim­me ana­ly­soi­da selai­mel­la­si verk­ko­pal­ve­lul­lem­me teke­miä­si pal­ve­lu­pyyn­tö­jä, yksi­löi­dä sivus­toa käyt­täes­sä­si teke­miä­si valin­to­ja ja ase­tuk­sia, sekä tuot­taa nii­den perus­teel­la yksi­löl­li­siä palveluja.

Verk­ko­se­lai­me­si toi­min­noil­la eväs­teis­tä voi kiel­täy­tyä tai eväs­tei­tä voi pois­taa. Se kui­ten­kin vai­kut­taa mah­dol­li­suuk­siim­me tuot­taa yksi­löl­li­siä laa­duk­kai­ta verkkopalveluja.

Soita 0207 353111